Salgs- og tjenestevilkår

1. GENERELT

Disse vilkår for bruk og personvern (heretter “Tjenestevilkårene”) gjelder for all bruk av tjenesten

Spør Sykepleieren som leveres av selskapet Spør Sykepleieren Håvarstein ANS (heretter

“Selskapet”). Ved å akseptere Tjenestevilkårene, herunder ved å ta tjenestene i bruk, inngår du

en rettslig forpliktende avtale med Selskapet.

Spør Sykepleieren er en tjeneste som gir råd og veiledning og er således utelukkende en

rådgivende tjeneste. Spør Sykepleieren eller våre sykepleiere kan ikke ta behandlingsansvar og

kan heller ikke forskrive noen medikamenter. Ved sykdom bes bruker/pasient om å oppsøke lege.

2. TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTER FRA SPØR SYKEPLEIEREN

2.1 Tilgang til tjenestene

Denne avtalen gir deg rett til å benytte tjenesten Spør Sykepleieren slik den til enhver tid tilbys av

Selskapet. Vi vil hele tiden utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men

Selskapet har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner og tjenester.

Du vil kunne motta et brukernavn og passord for å få tilgang til nettsiden til Spør Sykepleieren. Du

må håndtere eventuelt brukernavn og passord på en forsvarlig og trygg måte og ikke utlevere

informasjonen til andre.

2.2 Beskrivelse av tjenestene

Gjennom Spør Sykepleieren vil du få mulighet til å snakke med en sykepleier på telefon eller

gjennomføre en digital konsultasjon på e-post. For å kunne benytte seg av denne tjenesten må du

gi Selskapet, og sykepleieren, en del opplysninger om deg selv.

Når du bestiller en konsultasjon, inngår du en bindende avtale. Samtidig godtar du vilkårene i

Tjenestevilkårene. De er du som bruker som skal kontrollere at informasjonen du har oppgitt er

korrekt, samt at tjenesten du har bestilt er i samsvar med din forespørsel. Spør Sykepleieren er

ikke ansvarlig for konsekvenser, medisinske og økonomiske, dersom korrekt informasjon ikke er

oppgitt.

Tjenesten som Spør Sykepleieren yter og du betaler for, er avsluttet når konsultasjonen er ferdig.

Det understrekes at Spør Sykepleieren ikke er ansvarlig for oppfølging av bruker/pasient etter

konsultasjonen. Ved behov for legebistand er bruker/pasienten selv ansvarlig for å kontakte en

lege.

Du som bruker/pasient plikter å sette deg inn i hva Spør Sykepleieren kan gjøre og ikke gjøre under

en konsultasjon; denne informasjonen fremgår av disse Tjenestevilkårene og våre nettsider.

2.3 Betaling og avbestilling

Pris og betalingsmåte for våre tjenester vil fremgå på nettsiden til Spør Sykepleieren.

Spør Sykepleieren støtter flere betalingsmetoder (p.t. vipps og bank- og kredittkort). Du finner

ytterligere informasjon om personvern for betalingstjenestene på hjemmesidene til henholdsvis

vipps og Stripe.

Betalingen gjennomføres i forkant av konsultasjonen, med mindre annet er avtalt.

Dersom du ikke gjennomfører planlagt konsultasjon, belastes du ikke.

3. REGULERING AV ANSVAR

Vi har som mål at Spør Sykepleieren skal være operativ og tilgjengelig på dagtid alle dager. Det

kan imidlertid forekomme brudd i tjenesten og du aksepterer at Selskapet ikke skal ha noe ansvar

overfor deg for avbrudd, nedetid, forsinkelser, redusert kapasitet o.l. i tilknytning til tjenesten.

Dersom du mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg, må du omgående skriftlig varsle

oss om dette og angi hva misligholdet består i. Vi skal deretter avhjelpe et eventuelt mislighold uten

ugrunnet opphold.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke blir

utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk et varsel om dette, kan den annen part heve

avtalen. Heving av avtalen skjer med virkning fra hevingstidspunktet og fremover.

Eventuell erstatning etter denne avtalen kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke

kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge

av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter.

Du skal holde Selskapet skadesløs fra eventuelle krav som andre måtte fremme mot oss som følge

av din bruk av våre tjenester eller bruk som er knyttet til ditt brukernavn.

4. ANGRERETT / REKLAMASJON

Dersom du ikke gjennomfører planlagt konsultasjon, betaler du ingen ting.

Ved konsultasjoner har du ikke angrerett etter at sykepleieren har påbegynt arbeidet med din

bestilling, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste

forretningslokaler (angrerettloven) kapittel 6, § 22 bokstav c og n.

5. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss på telefon, e-post eller ved å motta annen

informasjon fra oss vil Selskapet behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor

informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet

til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Selskapet ved daglig leder og

sykepleier Janne Håvarstein. Kontaktinformasjonen til Selskapet er:

Adresse: Åsenstubben 4, 4055 Sola

E-post: post@spor-sykepleieren.no

Telefon: 93600185

Organisasjonsnr.: 823 170 742

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte

post@spor-sykepleieren.no, tlf. 93600185.

5.1 Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan

vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

5.1.1 Teknisk informasjon, som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og

IP-adresse. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av cookies (se vår cookiepolicy;

http://spor-sykepleieren.no/cookies).

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av den eller de tjenester du ønsker å

benytte deg av. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for

å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun

bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. 

Vi vil ikke samle inn helseopplysninger eller andre identitetsopplysninger

om deg utover de opplysninger som du gir oss.

5.1.2 De viktigste formålene som vi bruker opplysningene til, er;

– For å besvare spørsmål. For dette formålet bruker vi epostadresse,

identitetsopplysninger, spørsmål til sykepleier, og helseinformasjon som du velger å

oppgi til oss.

– For å behandle din forespørsel. For å godkjenne din forespørsel og sende

ordrebekreftelse, varsle om svar fra sykepleieren, bruker vi din epostadresse.

– For å gjennomføre betaling. For dette bruker vi betalingsinformasjon.

– For bokføringsformål. For dette formålet bruker vi betalingsinformasjon og

kjøpshistorikk.

– For å forbedre din brukeropplevelse og personalisere innholdet på våre

plattformer. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon.

– For å yte kundeservice. Ved teknisk feil i tjenesten, hvis sykepleierne ikke kan

besvare spørsmålet ditt eller hvis du tar kontakt med oss fordi du har behov for hjelp,

vil vi bruke din oppgitte epostadresse for å ta kontakt og hjelpe deg.

5.2 Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag

for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag

som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger

på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd

av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 Network Negotiation AS; samle inn personopplysninger i egenskap av å være utvikler og

vedlikeholder av selskapet og nettsiden/plattformen

 Livechat Ink; for å lagre personopplysninger slik at vi kan registrere kundeforhold og å sikre

oppfølging av kunder ved senere anledning.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

5.3 Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål

personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke

slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med

deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5.4 Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du

har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til

dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:

www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du skrive og sende en e-post til post@spor-sykepleieren.no. Vi

vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk

dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine

personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt via post@spor-sykepleier.no.

5.5 Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet

her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:

www.datatilsynet.no.

5.6 Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av

personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine

kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert

informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

6. OVERFØRING AV AVTALEN

Selskapet har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet som overtar hele eller deler av

Selskapet og/eller tjenesten Spør Sykepleieren. For øvrig krever overdragelse eller annen

overføring av avtalen samtykke fra den andre parten.

7. TVISTELØSNING

Avtalen mellom deg og Selskapet reguleres av norsk rett. Dersom det oppstår en tvist er partene

enige om at denne først skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av

partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar

Stavanger tingrett som verneting.